I cry suffering

97 tekstów – auto­rem jest I cry suf­fe­ring.

Przez czys­te ok­na widzi się zu­pełnie in­ne perspektywy. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 22 kwietnia 2017, 22:47

Tyl­ko On. Tyl­ko On pot­ra­fi się tak uśmiechać... 

myśl
zebrała 5 fiszek • 19 kwietnia 2016, 21:48

Ksiądz na re­ligii pop­ro­sił nas abyśmy na­pisa­li w zeszy­cie epi­tafium, które chcieli­byśmy mieć wy­pisa­ne na gro­bie i które pod­su­mowy­wałoby nasze życie. Na­pisałam "Bóg wysłuchał jej mod­litw i zab­rał ją do siebie". 

myśl
zebrała 2 fiszki • 16 stycznia 2016, 17:23

Na­pisał mi, że chce zna­leźć przyjaciółkę.
Od­pi­sałam mu, że jeśli chce ją zna­leźć tyl­ko po to, by za­pom­nieć o in­nej, to niech so­bie daruje.
Odszedł. 

myśl • 5 grudnia 2015, 21:42

Od kil­ku dni mam og­romny Wel­tschmerz i nie wiem co z nim zro­bić. Do­bija mnie. 

myśl • 4 grudnia 2015, 20:07

Mój Książę już nie jest moim Księciem. Zab­rał mi wszys­tko co naj­lep­sze w so­bie miałam i od­jechał na swym jeszcze białym rumaku. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 24 listopada 2015, 16:48

Dziś na an­giel­skim był do uzu­pełnienia przykład, że dziew­czy­na płakała po przeczy­taniu lis­tu od chłopa­ka. Mo­ja nau­czy­ciel­ka przyz­nała te­mu rację i po­wie­działa, że mężczyźni to naj­większe zło na świecie.
Ta­kie życiowe 

myśl • 18 listopada 2015, 22:05

Chy­ba założę so­bie kon­to na Fa­cebooku bo nieliczni pa­miętają o moich urodzinach. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 17 listopada 2015, 20:47

Te­raz jest mi łat­wiej gdy Cię nie wi­duję. Ale oba­wiam się te­go mo­men­tu, gdy przej­dziesz obok mnie a ja nie zdołam zacho­wać obojętne­go wy­razu twarzy, który zaw­sze sta­ram się zacho­wać gdy znaj­du­jesz się obok. ;c 

myśl
zebrała 2 fiszki • 31 lipca 2015, 21:52

Może pew­ne­go dnia, gdy ktoś wy­powie Je­go imię ja za­pytam "A kto to?"... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 26 lipca 2015, 11:36

I cry suffering

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

I cry suffering

Użytkownicy
H I J
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

23 kwietnia 2017, 17:56silvershadow sko­men­to­wał tek­st Przez czys­te ok­na widzi [...]

23 kwietnia 2017, 12:07fyrfle sko­men­to­wał tek­st Przez czys­te ok­na widzi [...]

29 maja 2016, 23:41Badylek sko­men­to­wał tek­st Tylko On. Tyl­ko On [...]

29 maja 2016, 23:28Lelusiowa sko­men­to­wał tek­st Tylko On. Tyl­ko On [...]

8 maja 2016, 14:41I cry suf­fe­ring sko­men­to­wał tek­st Podobno żeby przyz­wyczaić się [...]

19 kwietnia 2016, 22:09CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st Tylko On. Tyl­ko On [...]

19 kwietnia 2016, 22:04tomek43i sko­men­to­wał tek­st Tylko On. Tyl­ko On [...]

19 kwietnia 2016, 21:51CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st Tylko On. Tyl­ko On [...]

17 kwietnia 2016, 19:48I cry suf­fe­ring sko­men­to­wał tek­st On. Znowu Go widzę. Te­go durnia, ­ Palanta, Kretyna, ­ Bałwana. Dlaczego [...]

16 stycznia 2016, 19:36Emilia Szu­miło sko­men­to­wał tek­st Ksiądz na re­ligii pop­ro­sił [...]